رهن آپارتمان در خ سپه انزلی
رهن آپارتمان در خ سپه انزلی

شناسه : ۳۸۶

متراژ: ۱۰۰

آدرس: خ سپه انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان در میدان امام انزلی
رهن آپارتمان در میدان امام انز...

شناسه : ۳۹۲

متراژ: ۷۲

آدرس: میدان امام انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان بر خ مطهری انزلی
رهن آپارتمان بر خ مطهری انزلی

شناسه : ۳۹۳

متراژ: ۷۱

آدرس: نرسیده به پردیس انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه انتهای شاهکوچه انزلی
اجاره مغازه انتهای شاهکوچه انز...

شناسه : ۳۹۷

متراژ: ۷۵

آدرس: انتهای کهنه بازار انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره ویلا در خ تهران انزلی
اجاره ویلا در خ تهران انزلی

شناسه : ۴۰۴

متراژ: ۸۰

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه خ تهران انزلی
اجاره مغازه خ تهران انزلی

شناسه : ۴۱۲

متراژ: ۱۶

آدرس: خ تهران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

مشاهده فایل
رهن آپارتمان خ گلستان انزلی
رهن آپارتمان خ گلستان انزلی

شناسه : ۴۱۳

متراژ: ۸۴

آدرس: ک سینما گلسرخ انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان خ تهران انزلی
اجاره آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۴۱۴

متراژ: ۹۶

آدرس: براصلی خ تهران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در ناصرخسرو انزلی
اجاره آپارتمان در ناصرخسرو انز...

شناسه : ۴۱۹

متراژ: ۱۸۰

آدرس: خ ناصرخسرو انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان در میدان امام انزلی
رهن آپارتمان در میدان امام انز...

شناسه : ۴۲۲

متراژ: ۱۶۸

آدرس: میدان امام انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل