اجاره آپارتمان تجاری میدان مالا غازیان انزلی
اجاره آپارتمان تجاری میدان مال...

شناسه : ۳۷۱

متراژ: ۱۶۷

آدرس: بر اصلی میدان مالا غازیان انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تجاری میدان مالا غازیان انزلی
اجاره آپارتمان تجاری میدان مال...

شناسه : ۳۷۲

متراژ: ۱۶۷

آدرس: بر اصلی میدان مالا غازیان انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان در کوی واحدی انزلی
رهن آپارتمان در کوی واحدی انزل...

شناسه : ۳۷۴

متراژ: ۲۰۰

آدرس: کوی واحدی انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان در ک آرسن انزلی
رهن آپارتمان در ک آرسن انزلی

شناسه : ۳۷۵

متراژ: ۷۳

آدرس: ک آرسن انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در خ تهران انزلی
اجاره آپارتمان در خ تهران انزل...

شناسه : ۳۷۶

متراژ: ۱۵۰

آدرس: ک عبدی پور انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه در شاهکوچه انزلی
اجاره مغازه در شاهکوچه انزلی

شناسه : ۳۷۸

متراژ: ۳۵

آدرس: شاهکوچه انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در خ مطهری انزلی
اجاره آپارتمان در خ مطهری انزل...

شناسه : ۳۷۹

متراژ: ۷۹

آدرس: خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان در شاهکوچه انزلی
رهن آپارتمان در شاهکوچه انزلی

شناسه : ۳۸۰

متراژ: ۲۸۰

آدرس: براصلی شاهکوچه انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان تجاری در شاهکوچه انزلی
رهن آپارتمان تجاری در شاهکوچه...

شناسه : ۳۸۱

متراژ: ۷۵

آدرس: براصلی شاهکوچه انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در خ گلستان انزلی
اجاره آپارتمان در خ گلستان انز...

شناسه : ۳۸۵

متراژ: ۱۴۰

آدرس: ک سینما گلسرخ انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل