فروش زمين 2706 بعد بيمارستان انزلي
۲۷۰۶متر مربع
بندرانزلي
انزلی
میدان پرستار تا بیمارستان
بیمارستان
۰
۰ سال
بکر
منگوله ای
زمین
مسکونی
بعد از بیمارستان
فروش زمين 2706 بعد بيمارستان انزلي قيمت کل : 14/883/000/000 تومان کد سايت :1730 شماره هاي تماس املاک شيرزاد 01344552080 01344544991 09391831340
ویژگی های ملک
یک بر